top of page

                               CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER
 

 

 1. La reserva de el vehicle inclou el pagament de l'30% de l'total de l'lloguer en concepte de paga i senyal, a descomptar de l'pagament de l'total de l'lloguer el dia del lliurament.

 2. En cas que el client anul·li la reserva sol·licitada, sobre la bestreta s'aplicaran les següents penalitzacions: -Si es comunica l'anul·lació abans de 30 dies de l'inici de l'lloguer 50%  -Si es comunica entre 30 i 16 dies abans de l'inici de l'lloguer 80%  -Si es comunica amb menys de 16 dies fins a l'inici de l'lloguer 100%

 3. L'import total de l'lloguer contractat haurà de ser abonat abans de la sortida. Així mateix es dipositarà una fiança per garantir el bon ús i correcta devolució de el vehicle, per un import de 650  Euros, que es correspon amb la franquícia de l'assegurança a tot risc. Sempre i quan l'import de les reparacions que calgui realitzar a el vehicle superin la quantitat de la franquícia es donarà part a l'assegurança i es perdrà la franquícia. Altrament es descomptarà l'import de les reparacions de la fiança.

 4. No és procedent per part de l'arrendatari exigir cap indemnització si, per motiu de força major o per causa fortuïta, el vehicle no pogués lliurar el dia convingut. S'entén per causa major una avaria o sinistre no reparable per a la data prevista de lliurament de la Autocaravana o altres causes alienes a l'empresa

 5. En cas que l'arrendatari, per pròpia decisió unilateral, comenceu amb retard o acabi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap reemborsament.

 6. L'edat mínima per poder conduir el vehicle és de 26  anys i 2 anys de carnet. Les persones menors de 26  anys que viatgin a la Autocaravana no podran conduir el vehicle i l'arrendatari és el responsable de l'acompliment de el present punt.

 7. El lliurament i devolució de el vehicle fora de el punt acordat de recollida i lliurament tindrà càrrec addicional depenent de la distància i horari.

 8. Es prohibeix expressament destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i els bons costums. Expressament queda prohibit transportar més números de persones que el permès per la llei, realitzar carreres, transport de mercaderies o objectes, estiguin o no permesos per la nostra legislació, cedir el seu ús a títol onerós o lucratiu.

 9. L'usuari respon de qualsevol sanció o multa, que, per contravenir les disposicions vigents li siguin imposades, aconseguint la mateixa responsabilitat en el cas que per culpa seva fos el vehicle retingut o embargat, corrent a més, amb les despeses i el lucre cessant de l'arrendadora durant el temps que duri la disponibilitat de el vehicle, aplicant-se per cada dia que fos retingut o embargat l'import per dia, segons tarifa en vigor de l'preu de lloguer de vehicle.

 10. En cas de paralització de el vehicle per causa única i exclusivament imputable a l'arrendatari, aquest serà responsable dels perjudicis derivats d'aquesta paralització.

 11. El vehicle arrendat es lliura completament net i desinfectat. Per tant haurà de ser retornat en les mateixes condicions higièniques, amb el seu interior net i amb el WC i els dipòsits d'aigües residuals degudament vaciados.En cas contrari, l'arrendatari accepta el pagament de la quantitat fixa de: Neteja exterior 100 € Neteja interior 100 € Buidat de l'WC 50,00 Euros. Buidatge aigües grises 20 €

 12. Si el client vol perllongar l'arrendament d'el vehicle sobre les dates establertes, haurà de comunicar-ho a l'Arrendador amb una antelació de 3 dies a la finalització de l'contracte. L'eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats que en aquell moment tingui l'arrendador, no assumint per tant aquest últim compromís previ.

 13. Els horaris de lliurament de l'autocaravana seran a partir de les 9:30 del matí de el mateix dia d'inici de el període de lloguer, i la devolució s'efectuarà abans de les 18h de l'últim dia de el període de lloguer.

 14. Els retards en la devolució no autoritzats, seran penalitzats amb una tarifa de 25 euros per cada hora que passi de les 18h de la tarda.

 15. El vehicle objecte d'aquest contracte es troba assegurat segons la llei, amb una fiança  de 650,00 Euros. De resultar algun sinistre durant la vigència de l'contracte d'arrendament, l'arrendatari suportarà aquest import, que des d'ara autoritza pugui ser compensat si és el cas amb la fiança constituïda. Seran de compte exclusiu de l'arrendatari les responsabilitats civils que es derivin de fets o circumstàncies no previstes com incloses a la pòlissa.

 16. La fiança serà retornada en un màxim de 7 dies després de la devolució, després de ser examinat minuciosament tot el vehicle, el qual, en cas de desperfectes deguts a el mal ús, ha de determinar mitjançant una nota detallada, l'import que el client haurà d'abonar, autoritzant l'arrendatari a compensar aquest import de la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata, l'arrendadora disposarà de 30 dies per a la devolució si escau, de l'import de la fiança sobrant, un cop deduït el cost de reparació dels desperfectes o danys causats.

 17. La no presentació de client en el lloc i hora convinguts per a l'inici de l'servei tindrà la consideració de rescissió unilateral de l'contracte i de la reserva, per part de client, amb penalització de el 100% de la valor de l'lloguer contractat, aquesta no presentació facultarà el arrendador a disposar d'el vehicle reservat no tenint l'arrendatari dret a indemnització ni compensació cap.

 18. El vehicle es lliura i s'ha de retornar amb el dipòsit de gasoil completament ple, aquesta càrrega serà realitzada a la gasolinera AVIA de Tafalla presentant la targeta que acredita que el vehicle és de lloguer perquè siguin ells els que fiscalitzen l'ompliment total (Presentar el tiquet a la devolució). El litre de gasoil que l'arrendador hagi d'afegir fins a completar el dipòsit es facturarà a el preu de  2,40 € / litre.

 19. aquesta totalment  prohibit  fumar dins de l'autocaravana.

 20. Aquest totalment prohibit el transport de mascotes dins de l'autocaravana

 21. El límit de kms per dia per  contracte bàsic  és de 200km / dia

 22.   El límit de kms per al contracte  cap de setmana  és de  900km

 23. Per a contractes de  mes de 7 dies  el quilometratge és  il·limitat

 24. el  excés de quilometratge  segons contracte es facturarà a  0'25 € / km.

 25. A l'preu de l'lloguer s'addicionarà el cost de l'assegurança corresponent a la travessia.

 26. En cas de multa durant el lloguer, el viatger ha d'assumir l'import de la mateixa.

 27. Quant el propietari ens comuniqui la multa amb un resguard de la mateixa, Yescapa s'encarregarà de la gestió necessària segons els casos següents.

 28. 1-   Si la multa no comporta una pèrdua de punts, sol·licitem a l'propietari que aboni l'import de la multa per evitar que aquesta s'incrementi.
  l'empresa  s'encarrega immediatament de tramitar el reemborsament de l'import de la multa via enllaç de pagament enviat a al viatger. Aquest disposa de 7 dies a partir d'aquesta data per abonar l'import. A el 8è dia, si l'import no ha estat abonat es procedirà a l'cobrament de l'import a la targeta de la reserva, per fer l'ingrés a l'propietari.

 29. 2-   Si la infracció comporta una pèrdua de punts, t'enviarem la còpia de la documentació de l'viatger (DNI i carnet de conduir) que demanem i verifiquem abans de cada lloguer.
  Aquesta documentació podrà ser comunicada a les autoritats pertinents, juntament amb el contracte de lloguer per a demostrar que va ser el viatger el que conduïa el vehicle en el moment de la infracció i així canviar la titularitat de la multa.

 30. El vehicle s'ha de retornar en les mateixes condicions d'higiene al seu interior, aigües netes plenes, aigües grises retirades i Potti net, com va ser rebuda el dia d'inici de l'contracte. El lliurament en males condicions d'higiene interior té una penalització d'un dia de lloguer, el qual es descomptarà de la fiança.

bottom of page